Blog Yazıları

Toplam 14 Adet Yazı Bulundu...

MYSQL Veri Tabanı

MYSQL Veri Tabanı

Veri tabanı verilerin satırlar ve sütunlar halinde belirli kriterlere göre depolandığı, filtreleme, ekleme ve silme işlemlerinin yapılabildiği yazılımın adıdır. Açık kaynak yazılımlarında tüm yetkilere kullanıcı sahiptir.

           

Oracle firması tarafından geliştirilen MySQL ücretiz, açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemi yazılımıdır. 2006 yılında Hurrison tarafından yazılan, MySQL kitabında, David Axmark, Allan Larsson ve Michael "Monty" Widenius tarafından geliştirildiğini belirtmiştir. 1994 yılında ilk sürümü çıkan MySQL’in; Kasım 2019 itibariyle en son sürümü 8.0.18 geliştirilmiş ve Ekim 2019’da yayınlanmıştır.

Genel olarak tanımlayacak olursak, istemci-sunucu modelli MySQL açık kaynaklı, ücretsiz dağıtılan bir veritabanı yönetim sistemi yazılımıdır.

Avusturyalı bilişim şirketi “solid IT” firmasının oluşturduğu DB-Engines.com sitesinde veritabanlarının kullanım oranları hesaplanmaktadır. Aylık olarak sürekli güncellenen ve popülerlik sıralamasına göre oluşturulan listede, MySQL; 2020 yılı haziran ayının en popüler ikinci veri tabanı yönetim yazılımı olarak yerini almıştır. Aynı listede açık kaynak kodlu veritabanı yazılımları karşıla...

PHP’nin Yapısı

PHP’nin Yapısı

           

PHP Sunucu taraflı çalışır. PHP ve HTML ile içiçe çalışırlar(Ökcü,2016:3). Web geliştirme programlarının en popülerleri arasındadır. “Personal Home Page” kelimelerinin baş harfleri kullanılarak PHP kelimesi türetilmiştir. Günümüzdeki açılımı “PHP:Hypertext Preprocessor” olarak değişmiştir. İlk sürümü 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilen PHP’nin, 31 Ekim 2019 tarihinde yeni ve en son sürümü olan PHP 7.4.0 resmi olarak yayınlanmıştır.


PHP komutlarının bulunduğu dosya php veya php3 uzantılı olarak saklanır. Bu dosyalar bilgisayarda çalıştırılmak istendiğinde metin dosyası olarak görüntülenir. Bunun sebebi PHP’nin sunucu taraflı programlama dili olmasıdır. PHP dosyasının bir web dosyası olarak görüntülenmesi için lokal bir sunucuya ihtiyaç vardır. Sunucu PHP dosyasını derleyerek HTML ’ye dönüştürür ve görüntülenmesini sağlar. PHP ile kodlanmış bir yazılımın kaynak kodları kullanıcı tarafından görülemez. Sunucu tarafından oluşturulmuş dinamik HTML sayfasının kodları görüntülenir.

Web Tabanlı Programlama Dilleri

Web Tabanlı Programlama Dilleri


Bilgisayara yapılması gereken işleri makine dili ile söylemek gerekir. Programlama dilleri komutları makine diline çeviren birer tercüman gibi çalışırlar. Bir yazılımcı tarafından programlama dilleri kullanılarak oluşturulan kod satırları makine diline çevrilir. Makine diline çevirme işlemine yorumlama veya derleme denir. Web tabanlı yazılım projelerinde HTML, PHP, PYTHON, JAVA, C#, VB.NET, ASP.NET, XML gibi web tabanlı programlama dilleri kullanılır. Aynı yazılım farklı programlama dilleri ile yazılabilir. Hangi yazılım dilinde yazılacağı tamamen programcının seçimidir. Seçilen programlama dili yazılımın çıktılarını değiştirmeyecektir.

Web tabanlı hizmetler konusunda araştırma ve anket yapan w3techs.com web sitesinin yer almaktadır.


COPELAND Bütünleşik Sıralama Yöntemi

COPELAND Bütünleşik Sıralama Yöntemi

           

Diğer yöntemlerde oluşan alternatif sıralarına göre sıralama yapan COPELAND yöntemi seçim yapmada Condorcet ilkelerini kullanır(Sanver 2000). Bir alternatifin diğer alternatiflere göre üstünlük puanı veya mağlubiyet puanı verilerek hesaplama yapar ve yeni bir sıralama oluşmasını sağlar.


Adım 1: COPELAND yönteminin ilk adımında alternatifler karşılaştırılarak puanlama yapılır.

                           

Adım 2:Bu adımda alternatiflerin skorları hesaplanır. i. alternatifin j. alternatife göre aldığı toplam oy sayısını ifade eder.

                                         

Adım 3: Tüm alternatifler için hesaplanan değerler kullanılarak galip gelen alternatifler belirlenir.

       ...

VIKOR Yöntemi

VIKOR Yöntemi


  İlk defa 1998 yılında Opricovic tarafından ortaya konulmuştur. Bu yöntem; karar vermesi zor problemlerin çözülmesinde uzlaşık bir sıralama metodu kullanır. Uzlaşık çözüme ulaşmayı sağlayan çok kriterli optimizasyon yöntemidir(Opricovic & Tzeng, 2004: 447).

           

1973 senesinde Yu tarafından uzlaşık çözümün temelleri atılmıştır. 1982 yılında Zeleny yaptığı çalışmalarla bu metodu geliştirmiştir. Uzlaşık çözüm, ideal çözüme en yakın uygun çözümü ifade eder. Başka bir değişle ortak bir karar üzerinde varılan anlaşmayı ifade etmektedir (Opricovic & Tzeng, 2007: 515).

           

VIKOR yöntemi ile problem çözümleri 6 adımda yapılır. Çözüm adımları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır(Opricovic &Tzeng, 2004, 2007; Ertuğrul & Karakaşoğlu, 2009; Ou Yang vd., 2009;Hsu vd., 2012; Wang & Tzeng, 2012; Chiu vd., 2013).


Adım 1: Karar matrisi oluşturulur. En iyi ve en kötü kriterler belirlenir.

Başlangıç matrisi olan karar matrisi (A) karar verici tarafından oluşturulur.

               ...

TOPSIS Yöntemi

TOPSIS Yöntemi


   ÇKKV yöntemlerinden biri olan TOPSIS, en iyi alternatifin seçilmesini sağlayan bir yöntemdir. 1981 yılında Hwang ve Yoon tarafından geliştirilmiştir(Hwang ve Yoon, 1981).

          

  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution kelimelerinin baş harflerinden TOPSIS kelimesi türetilmiştir.

           

TOPSIS yönteminde alternatiflerin ideal çözüme yakın olması ve ideal olmayan çözüme (negatif ideal) de uzak olması beklenir (Lai ve diğerleri, 1994). Fayda yönlü kriterin ideal çözüme yakınlığı faydanın maksimizasyonudur. Maliyet yönlü kriterin negatif ideal çözüme uzaklık değeri ise maliyetin minimizasyonu anlamına gelmektedir. Seçilmesi istenilen alternatifin ideal çözüme yakın olması istenirken, negatif ideal çözümden uzak olması beklenir. Bir başka değişle TOPSIS ile seçilmesi beklenen alternatifin ideal olan çözüme yakın, negatif ideal çözüme uzak olması gerekir.

           

TOPSIS yöntemi ile alternatifler istenilen kriterler doğrultusunda sıralanır. Bu yöntemde ilk olarak karar matrisi oluşturulur....

ELECTRE I Yöntemi

ELECTRE I Yöntemi

ELECTRE I metodu ikili karşılaştırmalarla üstünlüğe dayalı çalışır. Bu metodu Bernard ROY 1968 yılında ortaya koymuştur. 7 adımda problem çözülerek sıralama yapılır(Roy, 1968).

ELECTRE I yöntemi; belirli kriterler ve bu kriterlerin ağırlıklarına göre alternatifleri birbirine göre baskınlık ölçüsüne dayanır. ELECTRE I yönteminde alternatiflerin sıralaması yapılır.


1.Adım: Karar matrisi (A) ‘nın oluşturulması

A matrisi bir veya birden fazla uzman karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. m alternatife ve n kritere göre düzenlenmiş karar matrisi gösterilir.

                                              

2.Adım: (R) standart matrisi ve (V) ağırlıklı standart karar matrisinin elde edilmesi.

           Standart Karar Matrisi(R), A matrisinin elemanlarından yararlanarak hesaplanır.

          &nb...

EDAS Yöntemi

EDAS Yöntemi

           EDAS yöntemi 2015’de Ghorabaee ve arkadaşları tarafından çok kriterli karar verme yöntemlerinin çözümü için geliştirilmiştir. EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution- Ortalama Çözüm Uzaklığına Göre Değerlendirme) metodu karar verirken ortalamalardan faydalanır(Ghorabaee ve Diğ., 2015).

1.Adım: Karar matrisi (A) ‘nin oluşturulması

                                              

2.Adım: Her bir kriterin tüm alternatiflerdeki ortalaması hesaplanarak ortalama matris AV bulunur.

                                                       

                        &...

ENTROPY Yöntemi

ENTROPY Yöntemi

Çok kriterli karar verme yöntemlerinde iki farklı ağırlıklandırma yaklaşımı yapılmaktadır. Bunlar objektif ağırlıklandırma ve sübjektif ağırlıklandırmadır (Shemshadi vd., 2011: 2161). Subjektif ağırlıklandırmalar konu uzmanının değerlendirmelerinden oluşurken, objektif ağırlıklandırmalar alternatiflerin nicel değerlerinden oluşur. Objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden biri olan ENTROPY yöntemi, karar matrisi skorlarının bilindiği durumlarda kullanılabilmektedir (Çatı vd., 2017: 204).

ENTROPY kavramını ilk olarak 1865 senesinde Rudolf Clausius tarafından öne sürülmüştür.  Termodinamikte düzensizlik ve dağınıklığın bir ölçütü olarak bilinmektedir.

ENTROPY yaklaşımında kriter ağırlıklarının elde edilmesinde başlangıç matrisi yeterlidir ve kriterlerin değerlendirilmesine ihtiyaç olmaması nedeniyle oldukça kullanışlıdır (Özdağoğlu, Yakut ve Bahar, 2017: 346)

ENTROPY yöntemi 5 adımdan oluşmaktadır (Shemshadi vd., 2011;  İslamoğlu vd., 2015; Ömürbek ve Aksoy, 2016)

Adım 1: Karar matrisinin elde edilmesi.

ENTROPY yönteminde de, diğer çok kriterli karar verme problemlerinde olduğu gibi öncelikle karar matrisi elde edilir.

Yayınlanma Tarihi: 2020-11-16 20:01:10 Yazarı: NetteEgitim.NET
Devamını Oku

DEMATEL Yaklaşımı

DEMATEL Yaklaşımı

         

  DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Method) yaklaşımı 1972 `de Cenevre Araştırma Merkezi` nin Battelle Anma Enstitüsü tarafından, araştırmalarda karışık ve karar vermenin zor olduğu problem gruplarının çözümünde kullanılması için geliştirilmiştir (Gabus ve Fontela, 1976).

           

DEMATEL yaklaşımı kriterleri; sebep kriterleri ve sonuç kriterleri olarak ikiye ayırmaktadır. Burada sebep kriterleri, diğer kriterler üzerinde etkiye sahip olanlar; sonuç kriterleri ise diğer kriterlerden etkilenen kriterler olarak ayrılmaktadır (Aksakal ve Dağdeviren, 2010:907).

    

    DEMATEL yaklaşımının adımları aşağıdaki gösterilebilir (Tzeng and Huang 2011, Aksakal ve Dağdeviren 2010: 908, Tsai and Chou 2009: 1444-1458).

Adım 1: Kriterlerin etki düzeylerinin belirlenmesi ve direkt ilişki matrisinin oluşturulması.

Uzman gruptan Tablo 2.3.’de belirlenen ölçeğe (Senvar ve diğ., 2014:143-160) göre; “Kriterler birbirlerini hangi seviyede etkiliyorlar?” sorusuna cevap verilmesi istenir.  


DEMATEL Yöntemind...

 
Arama
Kategoriler

Luma NetteEgitim.NET

NetteEgitim.NET ile online kurslar, video dersler, webinar ve sanal sınıf etkinlikleriniz için hızlı, pratik ve ekonomik bir çözüm sunar. Dijital ders yayınlama, sınav, online ödeme gibi bir çok sistemin entegre olarak sunulduğu bir internet bulut servisidir. Şirketlerin, devlet kurumlarının, kursların, okulların, üniversitelerin ve özel öğretmenlerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiştir. Gelişmiş entegrasyon teknolojilerine sahiptir.

Kullanım Şartları Gizlilik Politikası

Copyright 2020 © Tüm hakları saklıdır.